Algemene voorwaarden Feestgids

Hieppp is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24465834

Deze voorwaarden ‘Algemene voorwaarden Feestgids’ zijn van toepassing op de feestgids van Hieppp en bestemd voor de leden (bedrijven) en gebruikers van de feestgids. Voor de feestgids verricht Hieppp haar werkzaamheden uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor de overige werkzaamheden van Hieppp gelden de ‘Algemene voorwaarden’.

Hieppp biedt met haar feestgids een service aan haar bezoekers en klanten door partijen (bedrijven) die actief zijn in of voor de feestbranche gericht op de geboorte en kinderen een platform te bieden voor hun producten en/of diensten. De producten en diensten zijn onderverdeeld in rubrieken/ categorieën.

 

1. Vermelding

In de feestgids kun je als bedrijf een of meerdere vermeldingen (maximaal 3) krijgen en maximaal één vermelding per rubriek/ categorie. Bij een vermelding krijgt je bedrijf een eigen pagina, waarvoor het zelf content aanlevert. Voor elke vermelding dien je als bedrijf unieke content aan te leveren die aansluit op de rubriek waarin je vermeld staat.  

Als bedrijf kun je in aanmerking komen voor een vermelding in de feestgids van Hieppp indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • Je een product of dienst aanbiedt die past bij een van de rubrieken in onze feestgids.
 • Je een website hebt die aan de Google-richtlijnen (artikel 12.1) voldoet; of een actieve Instagram- of Facebookaccount (artikel 12.2) hebt, waar we op je pagina in de feestgids een link naar kunnen plaatsen.
 • Je geen doorlink-website of directory bent.
 • Jouw gemiddelde score op een reviewsite niet een onvoldoende of lager dan 2,5 sterren is.
 • Wij jouw product(en) of dienst bij onze doelgroep (artikel 12.3) vinden aansluiten.

Aanmelden voor een vermelding in de feestgids kan door het invullen van dit formulier.


2. Prijzen

Voor een vermelding betaal je € 10,- per maand. Wil je twee of drie vermeldingen dan zijn de prijzen respectievelijk € 17,50 en € 22,50 per maand. De genoemde prijzen zijn exclusief btw en worden vooruit gefactureerd voor een jaar. Hieppp behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren.

We blijven de feestgids verbeteren. Het kan zijn dat er nieuwe opties bij komen. Sommige nieuwe features zullen gratis zijn en voor sommige opties kunnen we een extra bedrag vragen.

   

3. Gratis proefperiode

Om onze feestgids uit te proberen bieden we bedrijven die in aanmerking komen voor een vermelding een gratis proefperiode van één maand (kalendermaand) aan. Als bedrijf (bedrijfsnaam, kvk of website/ domein) kun je eenmalig van de gratis proefperiode gebruik maken.

Je ontvangt in de laatste twee weken van je proefperiode de factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Wil je na de proefperiode je vermelding behouden, dien je de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Ontvangen wij de betaling niet, dan gaan we er van uit dat je niet van onze feestgids gebruik wilt maken en zullen we je pagina verwijderen. Je ontvangt er een bevestiging van.4. Facturering en opzegging

Voor de vermelding in onze feestgids factureren wij een jaar vooruit, maar je lidmaatschap kun je te allen tijde opzeggen. In de kalendermaand waarin je opzegt, houden we als datum van opzegging de laatste dag van die maand aan. De overige maanden die je betaald hebt, worden gecrediteerd. Je vermelding blijft tot de laatste dag van de maand van opzegging staan, tenzij je aangeeft dat de pagina direct verwijderd moet worden.

Opzeggen kan middels een e-mail (van het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat) naar [email protected]

 

5. Ontbinding

Hieppp is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien jouw bedrijf niet meer aan de voorwaarden voldoet of als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Jouw vermelding zal per direct verwijderd worden en het betaalde bedrag voor de resterende maanden zullen wij crediteren.

Indien je als bedrijf je verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Hieppp gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting van onze kant tot betaling van een schadevergoeding of schadeloosstelling. Je bedrijf is, als verantwoordelijke van deze tekortkoming, wel tot schadevergoeding dan wel schadeloosstelling verplicht.

 

6. Content

Na goedkeuring van jouw aanvraag voor een of meerdere vermeldingen, dien je ons de content voor je pagina of pagina’s aan te levering. Voor je pagina of pagina’s hebben we jouw logo, een stuk tekst over jouw dienst of producten (maximaal 300 woorden), 2 tot 4 afbeeldingen en een link naar een pagina op je website, Instagram- of Facebookpagina nodig. Heb je meerdere vermeldingen dan dient voor elke pagina unieke content aangeleverd te worden. Jouw logo en naam van je bedrijf blijven hetzelfde. Ook de link mag dezelfde zijn.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat op de content die je aanlevert het recht van intellectueel eigendom niet berust bij een derde partij, of dat je uitdrukkelijk toestemming hebt verkregen om het materiaal te gebruiken. Tevens verklaar je dat de personen die op de afbeeldingen staan toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun beeltenis. Je vrijwaart Hieppp voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door jou verstrekte gegevens.

Aanpassen content

Nadat de definitieve versie van je pagina gepubliceerd is, is het mogelijk om de content aan te passen. Voor het aanpassen gelden de volgende tarieven:

 • Taal- en typfouten gratis.
 • Logo is 1x per jaar gratis, daarna € 15,- per keer en voor alle pagina’s.
 • Link/ URL 1x per jaar gratis, daarna € 15,- per keer en voor alle pagina’s.
 • 1 of meerdere afbeeldingen € 15,- per keer en per pagina.
 • Minder dan helft van de tekst aanpassen € 30,- per keer en per pagina.
 • Volledige tekst aanpassen € 50,- per keer en per pagina.

 

7. Plaatsing

De aangeleverde content wordt pas geplaatst als jij (bedrijf) en wij akkoord zijn met de inhoud.

Na akkoord zullen wij de content binnen twee à drie weken plaatsen en de vermelding live zetten. De ingangsdatum voor de proefperiode en facturatie is altijd op de 1ste dag van een kalendermaand. Als we de vermelding op een andere dag van de maand plaatsen, zijn de dagen tot aan de 1ste dag van de eerstvolgende kalendermaand gratis.

In elke (sub)categorie is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Per kwartaal bepalen wij hoeveel plaatsen er per rubriek beschikbaar zijn of erbij komen. Als je je aanmeldt voor een categorie die op dat moment op het maximaal aantal vermeldingen zit, plaatsen we je, als je dat wenst, op een wachtlijst.  

 

8. Intellectuele Eigendomsrechten

De content (logo, tekst, beeldmateriaal) op de pagina van jouw bedrijf in de feestgids van Hieppp blijft jouw eigendom. Door je aanmelding geef je Hieppp toestemming om je content te gebruiken ter promotie van jouw bedrijf en de feestgids. Uiteraard altijd met een duidelijke bronvermelding. Wil je niet dat wij je content gebruiken, respecteren wij dat. Je kun dit via een e-mail (van het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat) aan ons kenbaar maken.

Op alle overige content en software op de website van Hieppp berust het intellectuele eigendom bij Hieppp of derde partijen. Het is niet toegestaan om (delen van) content van de website van Hieppp te gebruiken zonder toestemming en duidelijke bronvermelding.

 

9. Aansprakelijkheid

Hieppp is niet aansprakelijk voor:

 1. Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in het door jou verstrekte tekst- en beeldmateriaal.
 2. Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/ materialen.
 3. Gegevens vermeld op jouw website of jouw social media.
 4. Fouten of tekortkomingen van door of namens Hieppp ingeschakelde derden.

Hieppp is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 2. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Hieppp aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
 3. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken welke per e-mail, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid van Hieppp voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

10. Overmacht

Hieppp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van je bedrijf indien Hieppp daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen dat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hieppp geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Hieppp niet in staat is de overeengekomen verplichtingen na te komen. Hieppp kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Hieppp en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.11. Klachten en geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Hieppp en de wederpartij mochten ontstaan.

 

12. Overige bepalingen

12.1 Google-richtlijnen. Om een link naar je website op te kunnen nemen in je vermelding, dient je website aan de (belangrijkste) richtlijnen van Google te voldoen. Voor ons is het belangrijkste dat je website voor bezoekers gebruiksvriendelijk, mobielvriendelijk en volledig beveiligd (HTTPS) is.

12.2 Actief Instagram- Facebookaccount. Om een vermelding in onze feestgids te krijgen, hoef je geen eigen website te hebben. Je kunt ook een openbare en actieve Instagram- of Facebookaccount voor je bedrijf opgeven. Je account is voor ons actief als je in de afgelopen 3 maanden meerdere berichten (over je product of dienst) verspreid over die maanden hebt geplaatst en je account op naam van je bedrijf staat.

12.3 Doelgroep(en). De particuliere bezoekers van de website en klanten van Hieppp zijn veelal (toekomstige) mama’s en papa’s die shoppen naar (originele) feestartikelen voor kraamversiering, een babyshower, baby gender reveal, kraamfeest, de eerste verjaardag/ cakesmash of het verjaardagsfeest van hun dreumes, peuter en kleuter. Op een aantal thema’s en basis feestartikelen na zijn de artikelen voor een verjaardag die wij aanbieden voor kinderen jonger dan 10 jaar.

12.4 Privacy statement. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan een ander partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van een opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Hieppp verstrekt aan leden en gebruikers van de feestgids geen informatie over haar klanten en bezoekers, die terug te herleiden zijn naar een individu.

12.5 Communicatie. Alle informatie die wij versturen, versturen wij uitsluitend in elektronische vorm, bij voorkeur via e-mail. Voor e-mail gebruiken we het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij de aanmelding. Uiteraard kun je voor vragen ook telefonisch contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vind je op onze website.

Shopgemak

Unieke collectie feestartikelen overzichtelijk voor mama's en papa’s

Verzending

Voor 22:00 besteld, dezelfde werkdag verstuurd. Pakketpost €5,95 NL en €6,95 BE. Gratis > €50,-

Veilig betalen

Makkelijk betalen met o.a. iDeal, creditcard, Bancontact / Mister Cash of overschrijving

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Tijdelijk uitverkocht

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.